Pravidla závodu

 Propozice závodu (trať, čas pro prezenci, čas zahájení závodu) budou uveřejněny na internetových stránkách závodu www.unhostskastopa.cz  popř. zaslány na e-mail registrovaným účastníkům, a to v dostatečném předstihu před konáním daného závodu.

Podmínky pro účast

Závodu se smí zúčastnit pouze registrovaní a prezentovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem, kteří uhradili startovné v plné výši. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

 Účastnit se závodu mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a pohlaví. Všichni nezletilí (tzn. mladší 18 let) běží na odpovědnost svých rodičů nebo zákonných zástupců.

Rozhodující je věk účastníka v den závodu.

Nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení a předložit jej při prezentaci na závod (vyzvedávání čísel). Formulář čestného prohlášení pro nezletilé je ke stáhnutí ZDE.

START A POHYB PO TRATI

Start závodu je dne 29. 04. 2023 v 9.00 hodin na Václavském náměstí v Unhošti. Start je hromadný pro všechny účastníky. Časový limit na dokončení trasy půlmaratonu je 3 hodiny a 30 minut.  

Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpeční, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel zajistí zdravotnickou péči, která bude k dispozici v zázemí závodu. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníků během celého závodu, jakož to ani během případného tréninku na trati anebo doprovodného programu. Pojištění si zřizuje každý účastník individuálně.

Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly.

Závodník nesmí ke zdolání trasy využít žádné cizí pomoci anebo dopravní prostředky např. kolečkové brusle, kolo, motocykl, autobus, koně apod.

Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz mapa. Je zakázáno chodit mimo vyznačené trasy organizátorem. Trasa bude pořadatelem označena.

Všichni závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000 Sb. – Zákon o silničním provozu a zákon č. 289/1995 Sb. – O lesích

Pořadatel nezodpovídá za jakékoli vzniklé škody závodníkům, ani jimi způsobené.

Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci se musí v maximální možné míře chovat ohleduplně k přírodě.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli závod zastavit, aby zajistil bezpečnost všech účastníků závodu.

Všichni účastnici jsou povinni dodržovat stanovená aktuální Vládní nařízení pro boj proti COVID-19.

V případě zranění či odstoupení ze závodu má účastník povinnost ihned informovat pořadatele.

Každý závodník musí mít uzavřené zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření.

Účastník musí po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatele.

Pořadatel doporučuje mít po celou dobu závodu k dispozici mobilní telefon se staženou mapou závodu.

ZDRAVOTNÍ NAŘÍZENÍ:

Závodu se nesmí účastnit závodník:

  • u kterého se v posledních dvou týdnech projevily příznaky virového infekčního onemocnění
  • který byl v posledních dvou týdnech před závodem diagnostikován COVID-19 nebo karanténní opatření
  • kterému se den před závodem projeví zvýšená tělesná teplota (37 a vyšší)
  • který se v posledních dvou týdnech před závody vědomě setkal s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19

OBČERSTVOVACÍ BODY: budou doplněny

ZHORŠENÝ TERÉN NA TRATI: bude doplněno dle aktuálního stavu v daný den

Časomíra

Měření času je prováděno čipovou technologií.

Každý závodník obdrží mapu a startovní číslo, jehož součástí bude čip. Závodník je povinen připevnit si startovní číslo před startem závodu viditelně na oděv v horní části těla, a to v souladu s instrukcemi pořadatele tak, aby mu mohl být výsledný čas změřen. Startovní číslo musí mít po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Při manipulaci se startovním číslem, dbát zvýšené opatrnosti, aby se neponičil čip, např. špendlíky, jinými ostrými předměty, zlomením apod. Startovní číslo se po doběhu nevrací.

Čip nesmí závodník ztratit či poškodit. Jestliže tak učiní, bude ze závodu diskvalifikován.

Všem bude měřen reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čarou až do okamžiku doběhu do cíle). Dle tohoto času budou závodníci zařazeni do celkové výsledkové listiny. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry budou výsledky umístěny v co nejkratším čase na internetu.

Zakazuje se běžet mimo vyznačenou trať závodu. Závodník, který prokazatelně z vyznačené trasy vybočí, bude automaticky vyloučen (diskvalifikován).

Závodníci se musí řídit a respektovat pravidla závodu a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. 

Svou účastí na běžeckém závodu UNHOŠŤSKÁ STOPA 2023 závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě. 

OD KDY DO KDY PROBÍHÁ REGISTRACE

Registrační poplatek (startovné) je konečný a nevratný, avšak lze startovné po předchozí domluvě převést na jinou osobu.

Výše registračního poplatku (startovného) je uvedena v propozicích závodu.

Registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného v plné výši (rozhodným okamžikem pro určení konkrétní výše startovného je den platné registrace). Platba bezhotovostním převodem musí být připsána na účet pořadatele do 7 dnů po registraci, jinak bude registrace zrušena. Změny v registraci lze provádět do 23. 4. 2023 mailem. Poté jsou možné pouze změny při prezentaci.

Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu nejpozději 30 minut před plánovaným startem. Při prezentaci lze provádět změny a opravy v přihláškách za poplatek uvedený v propozicích. Při registraci na místě musí být startovné zaplaceno současně s registrací. Registrace (vyzvednutí startovního čísla) bude probíhat od 7.00 do 8.30 na Václavském náměstí v Unhošti (místo startu a cíle).

Ostatní

Každý závodník dává při registraci v přihlášce souhlas:

  • se zpracováním osobních údajů GDPR,
  • s marketingovým užitím osobních údajů,
  • s užitím údajů.
  • pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel

Závod se uskuteční, případně bude zrušen dle aktuální epidemiologické situace v souladu s aktuálním nařízením Vlády ČR.

Důležitá telefonní čísla:

Linka 112 –  dovoláte se přímo na složky záchranného systému – policii, zdravotnickou záchrannou službu a hasiče.

 Závodníci, přejeme mnoho štěstí!